01. Phương pháp Đánh giá nhanh
thiệt hại & Xác định nhu cầu

Hệ thống hỗ trợ đánh giá nhanh thông tin thiệt hại & xác định nhu cầu.

Báo cáo cấp Tỉnh

Thống kê hiện trạng và báo cáo nhanh thiệt hại theo đơn vị cấp Tỉnh.

Thực hiện

Thống kê báo cáo cấp TW

Tổng hợp thông tin thiệt hại từ các cấp báo cáo và xác định nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp - trung hạn

Thực hiện

Bản đồ hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ đánh giá nhanh thiệt hại thông qua bản đồ thiệt hại CQS

Xem bản đồ