Download app

vDana là hệ thống thu thập dữ liệu hiện trạng trước thiên tai và dữ liệu thiệt hại trong thiên tai, phục vụ cho việc báo cáo nhanh thiệt hại và đánh giá nhu cầu trung hạn. Hệ thống triển khai theo mô hình cấp đơn vị hành chính: xã, huyện, tỉnh và TW.

Download