02. Đánh giá thiệt hại & Xác định nhu cầu
theo Thông tư 43

Hệ thống hỗ trợ báo cáo thông tin thiệt hại & xác định nhu cầu theo thông tư 43.

Báo cáo cấp Tỉnh

Thống kê hiện trạng và báo cáo nhanh thiệt hại theo đơn vị cấp Tỉnh.

Thực hiện

Thống kê báo cáo cấp TW

Tổng hợp thông tin thiệt hại từ các cấp báo cáo và xác định nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp - trung hạn

Thực hiện

Bản đồ hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ đánh giá nhanh thiệt hại thông qua bản đồ thiệt hại CQS

Xem bản đồ